Bir derece hafif disiplin cezasını kim verir?

Devlet memurları hakkında, işledikleri fiil ve haller sebebiyle uygulanacak disiplin cezaları, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve başarı durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu haber 2013-09-20 09:57:15 eklenmiş ve 5960 kez görüntülenmiştir.

Memurlar hakkında verilecek disiplin cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde, işlenen fiil ve halin ağırlık derecesine göre 5 başlıkta düzenlenmiştir. İşlenen fiil ve halin gerektirdiği disiplin cezasının memur hakkında uygulanmasında ise bazı hallerde bir alt ceza uygulamasına gidilebilmektedir.

Alt ceza uygulamasının dayanağı

657 sayılı Kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceğine hükmedilmiştir.

Disiplin amir ve kurulları alt ceza uygulamak zorunda mıdır?

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ya da kurulun,  disiplin cezası verme yönündeki kararla birlikte, bu cezanın memur hakkında bir alt ceza şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı yönünde değerlendirme yapması 657 sayılı Kanunun gereğidir. Alt ceza uygulama konusunda değerlendirme yapılması zorunlu olmakla birlikte, alt ceza uygulanıp uygulanmayacağına karar verme bakımından cezayı veren amir ya da kurulun takdir yetkisi söz konusudur. 

Alt ceza uygulanması konusunda ilgili amir ve kurullara takdir yetkisi tanınmış olmasının, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar hakkında bir derece hafif ceza uygulamasına gidilmemesini gerektirmeyeceğini, memurunyeri.com olarak bu gibi durumlarda alt cezanın uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

İdari yargı yerleri tarafından konuya ilişkin verilen kararlarda, disiplin cezaları verilirken bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, ancak disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetlerine göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiği değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Örnek karar

İdari Dava Daireleri Kurulunun 21.4.2011 tarihli ve E:2007/1200, K:2011/268 sayılı Kararı.

Özeti : Disiplin cezaları verilirken bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına görebir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …Vekilleri : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Adana Ticaret Odası Başkanlığı Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Adana 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu'nun Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Sekizinci Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : Adana Ticaret Odasında Muhasebe Şefi olarak görev yapan davacının iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Adana TicaretOdası Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını temyizen inceleyerek, yasaya göre, söz konusu işlem tesis edilirken, davacının geçmiş hizmetleri ve bu sırada aldığı sicil notları dadikkate alınarak bir alt ceza verilip verilmeyeceği tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeden oluşturulan işlemde ve davanın reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle idare mahkemesi kararının bozulması yönündeki Danıştay 8.Dairesi kararına uymayarak kararında ısrar eden Adana 1.İdare Mahkemesi kararı temyiz edilerek bozulması istenilmektedir. İdare Mahkemesince, alt ceza uygulamasının idarenin takdirinde bir konu olduğu, bu nedenle davacıya isnad edilen eylemin sübuta erdiğinin anlaşılması karşısında anılan ceza ile cezalandırılmasında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, yasa maddesine göre disiplin kurullarınca bu durumun gözönüne alınarak tartışıldıktan sonra, kararın verilmesi aşamasında takdir hakkının bulunduğu açıktır.

Bu durumda davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicil durumu değerlendirilmeden anılan ceza ile cezalandırılması yolundaki Yönetim Kurulu kararında ve bu kararın iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenle idare mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; … Muhasebe Şefi olarak görev yapan davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-b maddesi uyarınca iki yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulunun 15.7.2003 günlü, 95/1978 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Adana 1. İdare Mahkemesinin 27.04.2004 günlü, E:2003/1284,K:2004/446 sayılı kararıyla; hakkında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporuna göre, 16.6.2003 tarihinden 19.6.2003 tarihine kadar 3 gün izinsiz olarak ve mazeret bildirmeksizin görevine gelmediği sabit olan davacının, bu eylemine uyan 657 sayılı Yasanın 125/D-b maddesi uyarınca, iki yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesinin 8.6.2005 günlü, E:2004/5349, K:2005/2845 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 125. maddesinin (D) fıkrasının (b) bendinde, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyiderecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralının yer aldığı, davacının mazeret bildirmeksizin 3 gün kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmediğinin sabit olduğundan bahisle iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, ancak, Yönetim Kurulunca söz konusu işlem tesis edilirken, davacının geçmiş hizmetleri ve bu sırada aldığı sicil notları da dikkate alınarak bir alt ceza verilip verilmeyeceği tartışıldıktan sonra karar verilmesi gerekirken, bu hususlara dikkat edilmeden oluşturulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, kamu görevlisinin geçmiş çalışmaları ve sicillerini değerlendirerek bir alt ceza uygulayıp uygulamamanın idarenin takdirinde bulunduğu gerekçesini de ekleyerek davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Adana 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği"nin 25. maddesinde, personele verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları gerektiren fiil ve haller hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiş; bu kural ile göndermede bulunulan 657sayılı Yasa'nın 125. maddesinde, özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelinmemesi halinde fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulacağı, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralları yer almıştır.

Değinilen yasal ve yönetsel düzenlemeler uyarınca, bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, Danıştay Sekizinci Dairesi kararında da belirtildiği üzere disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle; ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerekmekte olup, böyle bir değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Adana 1.İdare Mahkemesince verilen 15.12.2006 günlü, E:2006/3594, K:2006/3884sayılı kararın Danıştay Sekizinci Dairesince verilen karar doğrultusunda BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 21.4.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davacının temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Alt ceza kararını kim verir?

Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir ve kurullara ilişkin hususlar, 657 sayılı Kanun ve disiplin yönetmelikleriyle belirlenmiştir. Disiplin cezası gerektiren bir fiil nedeniyle yapılan soruşturma sonucu verilecek cezayı değerlendiren yetkili disiplin amirinin (ya da kurulun) memur hakkında ceza verilmesini gerekli görmesi durumunda, ilgili memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarını ve başarı durumunu da değerlendirmek suretiyle, bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde, memur hakkında bir alt disiplin cezasının uygulanması kararını da verir.

Uygulamada, disiplin kurularının yetkisinde verilen disiplin cezalarına ilişkin olarak bir alt ceza uygulaması yönünde kanaat oluştuğunda, bir alt ceza uygulanması kararının disiplin kurulu tarafından değil de ilgili disiplin amiri tarafından verildiği görülmektedir. Örneğin; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerektiren bir fiile ilişkin olarak, ilgili disiplin kurulu tarafından memur hakkında bir alt cezanın uygulanması yönünde kanaat oluşması durumunda, alt ceza olan aylıktan kesme disiplin cezasının disiplin amiri tarafından verilmesi yoluna gidilmektedir.

Oysa ki, alt ceza uygulamasında memura işlediği fiil sebebiyle verilecek asıl ceza değişmemekte ve sadece “uygulama” bakımından alt ceza söz konusu olmaktadır. Verilen ceza değişmediğinden, alt ceza uygulanması kararının da, cezayı verecek olan disiplin kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Asıl cezayı verme yetkisi olmayan amirler tarafından uygulanan alt cezalara karşı açılan davalarda, mahkemeler tarafından; alt ceza uygulamasının ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı değerlendirmesinde bulunularak, doğrudan asıl cezayı verme yetkisi bulunmayan disiplin amiri tarafından memur hakkında alt ceza uygulanmasının hukuka uygun olmayacağı yönünde kararlar verilmiştir. 

Örnek karar 

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 22.01.2010 tarihli ve E:2007/3136, K:2010/191 sayılı Kararı. 

Özeti : Alt ceza uygulaması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan Vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle verilen aylıktan kesme cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı): …

            Davalı              : Bolu Valiliği

            İsteğin Özeti    : Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2007 tarih ve E:2006/880, K:2007/350 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Erhan DEMİR

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı: Nazmiye KILIÇ

            Düşüncesi        : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen  incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin  bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava, … şube müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/C maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 23.02.2006 günlü ve 289 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 05.04.2007 tarih ve E:2006/880, K:2007/350 sayılı kararıyla; usulüne uygun olarak yapılan soruşturma sonucunda, davacının yetkili şube müdürü olarak imzaladığı pasaport müracat formunda ilgilinin kadro derecesi 4 iken 2 olarak gösterildiği sabit olduğundan, geçmiş yıl sicillerinin iyi ve çok iyi olması göz önünde bulundurularak, işlenilen fiilin karşılığı olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bir altı olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

            Davacı; soruşturmanın yetkili olmayan ilköğretim müfettişleri tarafından yapıldığını, maddi hata sonucu ilgilinin kadro derecesinin yanlış yazıldığını, hatanın fark edilmesi üzerine pasaportun ilgiliye teslimi yapılmaksızın iptal edildiğini, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-f maddesinde; gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller arasında sayılmış olup aynı maddenin son bölümünde ise, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için, verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği hüküm altına alınmış, aynı Kanununun 126 ncı maddesinde ise, "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." kuralına yer verilmiştir.

            Yukarıda sözü edilen düzenlemelerle uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı hususu açık olmakla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylem nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendiren yetkili disiplin kurullarının eylemi sabit görmesi, fakat  geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar için bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde; disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerinin kullanacağı, verecekleri kararların ise Kanun'da belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

            Dosyanın incelenmesinden; davacının yapılan soruşturma sonucunda  657 sayılı Yasanın 125/D-f  maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca ise teklif uygun görülmekle birlikte, davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicillerinin olumlu olduğu gözönüne alınarak, 15.02.2006 tarih ve 4 sayılı karar ile 657 sayılı Kanununun 126. maddesi hükmü gereğince gerekli işlemin yapılması için disiplin dosyasının Valilik makamına gönderildiği, Valilik makamınca alt ceza uygulanarak davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edildiği anlaşılmıştır.

            Bu durumda, Kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, başka bir ifade ile asıl ceza yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri tarafından uygun görülen ceza olduğundan, doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından İdare Mahkemesince işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2007 tarih ve E:2006/880, K:2007/350  sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 22.01.2010 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

KARŞI OY

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesin de, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirlerce, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafından verileceği, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisinin olmadığı, cezayı kabul veya reddedeceği, ret halinde atamaya yetkili amirlerin 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbest olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu madde ile uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından verileceği ve hangi makamlar tarafından onaylanacağı açıkça ifade edilmiş, anılan maddede üst cezayı vermeye yetkili olan makamın bir alt cezayı da verebileceği konusunda istisnai bir hükme de yer verilmemiştir.

            Bu kapsamda disiplin kurullarının ve yüksek disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisinin bulunmadığı cezayı kabul veya reddedeceği kuşkusuzdur. Olayda, disiplin kurulunca şube müdürü olan davacı hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durudurulması cezası uygun görülmekle birlikte geçmiş hizmetleri ve sicillerinin iyi olduğu gerekçesiyle teklif reddedilerek 657 sayılı Kanun'un 125/E maddesinden sonra gelen 2. paragrafında belirtilen hüküm gereğince gerekli işlemin yapılması için dosyanın bu cezayı vermeye yetkili olan Valilik makamına gönderildiği ve Valilik makamınca alt ceza uygulanarak davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmış olup, tesis edilen işlemde yetki yönünden herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığından işin esasına girilerek karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile aksi yöndeki karara katılmıyoruz.

 

Kaynak: Memurunyeri.Com


ETİKETLER : memur memur haberleri

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Kamu haberleri


YazarlarEn çok okunanlar

Son Eklenen 10 Dosya
Doğum Yardımı Başvuru Formu

Doğum Yardımı Başvuru Formu

Öğretmenler için özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği dilekçe örneği

2015 Şubat Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

2015 Ocak Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

2014 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanlar

Askeri kurumdaki memurun maaş davasına askeri yargı bakmayacak

Yazılı Şikayet / Müracaat Dilekçesi Örneği

MEB 2013 Yılı Alan Değişikliği Kurum Bazlı Minimum Puanlar

MEB 2013 Aralık Ayı Tebliğler Dergisi

Tüm Dosyalar
E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
© Copyright 2013 MemurMedya.Com. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
ÇALIŞMA HAYATI
Kamu Personeli
Sözleşmeli Personel
İşçi
Emekli
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Dokümanları
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
SINAVLAR
KPSS
TEOG
YGS-LYS
ÖABT
SOSYAL MEDYA
Facebook
Twitter
DOST SİTELER
Mavera Hukuk Bürosu
SeLiMHaBeR
Egitimtercihi.net
Haluk ÖZTEMUR